บุคลากร

นายอร่าม ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิืทยายน

นางบุญโฮม ชูสกุล

ครู คศ.3

นางอุไรรัตน์ ธงภักดิ์

ครู คศ.3

นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก

ครู คศ.3