บุคลากรนายอร่าม  ศรีสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิืทยายน


นางบุญโฮม  ชูสกุล
ครู คศ.3นางมณีนพรัตน์  พรหมนอก
ครู คศ.3
นางอุไรรัตน์  ธงภักดิ์
ครู คศ.3